Veelgestelde Vragen

Colofon & Disclaimer

COLOFON

Deze publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse (hierna: LTA). Deze website en publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse (hierna: LTA). Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van Loef Technische Analyse, een onderneming gespecialiseerd in het opmaken en publiceren van onafhankelijke professionele technische analyse beleggingsresearch. Loef werkte in het verleden in dienstverband voor o.a. bij de Rabobank, CenE Bankiers en F.van Lanschot Bankiers als senior beleggingsadviseur en bij Theodoor Gilissen Bankiers tussen 2005 en 2010 als senior technisch analist.  Edward Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als internationaal erkend technisch analist onder de titel ‘Certified Financial Technician’ (CFTe) en in Nederland lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) en Dutch Committee on Technical Analysis (DCTA). Edward Loef was tussen 2007 en 28 september 2015 columnist bij Het Financieele Dagblad inzake de wekelijkse column ‘langs de lijn’. LTA heeft meer dan 10 jaar als freelance medewerker columns geschreven voor het vakblad ‘Technisch en Kwantitatieve Analyse’ (een tweemaandelijkse uitgave van Elsevier) en wordt regelmatig geciteerd in Het Financieele Dagblad, NRC handelsblad, De Financiële Telegraaf en IEX Media.

Edward Loef levert ‘op maat’ onafhankelijke beleggingsanalyses aan (Private) banken, online-brokers, erkende vermogensbeheerders en heeft contacten met gecertificeerde financial planners. Particuliere zelfbeleggers met interesse in de technische analyses van Edward Loef kunnen zich abonneren op de generieke updates, ‘investment cases’, marktvisie en portefeuillemutaties via een abonnement op ‘Pro Loef’ ingevolge een aangevangen  samenwerking met www.probeleggen.nl (sinds 1 maart 2016).

DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE (hierna: LTA)

LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in haar publicaties genoemde financiële markten of instrumenten. Op alle publicaties is de disclaimer van www.edwardloef.com van toepassing.

De in deze publicatie of website vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) beleggingsadvies.

De waarde van  beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.

Edward Loef en/of LTA heeft mogelijk direct of indirect posities in beleggingswaarden of –instrumenten die generiek en/of specifieke direct of indirect in de technische analyses opgesteld door Edward Loef worden vermeld.

 

Waarvoor dient de website www.edwardloef.com?

De website bestaat uit een publiekelijk toegankelijk open gedeelte, waarop frequent algemene informatie omtrent actuele technische analyses & grafieken worden gepubliceerd en een besloten gedeelte welke uitsluitend toegankelijk is in de vorm van een betaald abonnement.

In het besloten gedeelte worden op basis van de methode LOEF periodiek nieuwsbrieven gepubliceerd, w.o. LOEF DE TECHNICIAN (dagelijks) en LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS (wekelijks). In deze publicaties, welke kunnen worden gedownload in PDF-documenten, worden diverse overzichten en grafieken opgenomen met de actuele status van diverse trends in de financiële markten (wereldwijd aandelen, regionaal, landen, sectoren, individuele namen en hiervan afgeleide instrumenten en producten) alsmede van trends in diverse grondstoffenprijzen en valutaparen.

 

Wat houdt ‘de methode LOEF’ in?

DOEL:

De methode LOEF is een modelmatige aanpak van Edward Loef, Certified Financial Technician, bedoeld om de richting en veranderingen in de (relatieve) kracht van de trends in beurskoersen vast te stellen. In deze methode is gekozen voor vier uitgangspunten, t.w. (L)ogica, (O)bjectiviteit, (E)envoud en (F)unctionaliteit. Dit betekent 1) een rationele benadering, 2) gebaseerd op feiten (in plaats van meningen), 3) die iedereen kan volgen om 4) de strategie/tactiek te bepalen met respect voor de richting van de trend(s). Elke beweging in de cyclus van beurskoersen moet de belegger in de grafiek kunnen lezen als de letters van het alfabet (zie onder theorie). Bij elke letter is er sprake van een beslissingsmoment. De methode voorspelt niet, maar registreert waar we ons bevinden in de dynamiek van de beursbeweging. Neem in acht de wijsheid van Albert Einstein.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld koersverloop DSM

 

 

 

 

BESTEMD VOOR:

De methode LOEF is bedoeld voor hen die de gangbare filosofie van de technische analyse volledig accepteren. De methode LOEF baseert zich op de drie basisprincipes van de technische analyse die hieronder zijn samengevat.
1) Alle relevante informatie voor de belegger is/wordt in de beurskoers verdisconteerd’
2) Beurkoersen bewegen in trends;
3) De geschiedenis neigt zich te herhalen.

SAMENVATTING METHODE LOEF

De methode LOEF onderscheidt vier fasen in de beurskoers, t.w. de bodemfase, de stijgingsfase, topvormingsfase en dalende fase. Tijdens al deze fasen doen zich bewegingen voor die tactische momenten oplevert die voor trendvolgers en contrarians van belang kunnen zijn om kennis van te nemen. Denk hierbij aan zowel trendvolgende als countertrend situaties, waarbij ‘kopen op zwakte’ of ‘verkopen op sterkte’ prioriteit krijgt.

WAAROM?

De methode LOEF beoogt met de uitkomsten van de aanpak twee doelen te bereiken. Het eerste doel is snel inzage te geven in de kansen en bedreigingen die zich voordoen in de financiele wereld van continue veranderende beurskoersen en trends door middel van trendoverzichten. Het tweede doel is inzage geven in de manier waarop de technische analyse signalen door Edward Loef (geregistreerd Certified Financial Technician bij de IFTA, U.S.A.) wordt vertaald naar concrete aan- en verkoopbeslissingen in fictieve modelportefeuilles. De modelportefeuilles zijn nadrukkelijk geen aanmoediging of uitnodiging tot het doen van transacties en derhalve niet bedoeld als persoonlijk advies. De modelportefeuilles dienen uitsluitend als doel om op de meerjarige termijn de technische analyse als hulpmiddel bij beleggingsbeslissingen op waarde te schatten. LET OP: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige (beleggings)resultaten.

DE AANLEIDING

Succesvol beleggen heeft volgens Edward Loef helemaal NIETS te maken met voorspellen, maar alles met de mogelijkheid om te beheersen wat we kunnen en willen beheersen. In het algemeen geldt dat mensen leiden aan zelfoverschatting! Vooral daar waar dit toekomstverwachtingen betreft. Het standpunt van Edward Loef is de volgende: de veranderingen en de trends in de beurskoersen kunnen wij niet beinvloeden, maar we kunnen wel proberen ons aan te passen. Deze stelling wordt gevoed door het gedachtengoed van Charles Darwin. Niet de slimsten of de sterksten overleven (zie de vele voorbeelden uit de praktijk), maar degenen die zich bereid tonen zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

MEER INFORMATIE?

Neem een kostenloos proefabonnement en/of stuur uw bericht naar mail@edwardloef.com

Abonnementsvormen

Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het besloten gedeelte  zijn er vier verschillende abonnementsvormen mogelijk:

1e week (= 7 dagen) gratis

1 maand (= 30 dagen)  € 89

1 halfjaar (= 180 dagen) € 377

1 jaar (= 365 dagen) a  € 595

Na aanmelding en betaling van het abonnement gaat de duur voor de opgegeven periode per direct in.
Aanmelden geschiedt via een volledige invulling van het aanmeldingsformulier en betaling via iDEAL.
Het abonnement wordt niet automatisch verlengd.

Zie ook de Abonnementsvoorwaarden

Technische ondersteuning