Disclaimer

COLOFON

Deze website en publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse (hierna: LTA). Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van Loef Technische Analyse, een onderneming gespecialiseerd in het opmaken en publiceren van onafhankelijke professionele technische analyse beleggingsresearch. Loef werkte in het verleden in dienstverband voor o.a. bij de Rabobank, CenE Bankiers en F.van Lanschot Bankiers als senior beleggingsadviseur en bij Theodoor Gilissen Bankiers tussen 2005 en 2010 als senior technisch analist.  Edward Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als internationaal erkend technisch analist onder de titel ‘Certified Financial Technician’ (CFTe) en in Nederland lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) en Dutch Committee on Technical Analysis (DCTA). Edward Loef was tussen 2007 en 28 september 2015 columnist bij Het Financieele Dagblad inzake de wekelijkse column ‘langs de lijn’. LTA heeft meer dan 10 jaar als freelance medewerker columns geschreven voor het vakblad ‘Technisch en Kwantitatieve Analyse’ (een tweemaandelijkse uitgave van Elsevier) en wordt regelmatig geciteerd in Het Financieele Dagblad, NRC handelsblad, De Financiële Telegraaf en IEX Media.

Edward Loef levert ‘op maat’ onafhankelijke beleggingsanalyses aan (Private) banken, online-brokers, erkende vermogensbeheerders en heeft contacten met gecertificeerde financial planners. Particuliere zelfbeleggers met interesse in de technische analyses van Edward Loef kunnen zich abonneren op de generieke updates, ‘investment cases’, marktvisie en portefeuillemutaties via een abonnement op ‘Pro Loef’ ingevolge een aangevangen  samenwerking met www.probeleggen.nl (sinds 1 maart 2016).

Edward Loef en/of LTA heeft mogelijk direct of indirect posities in beleggingswaarden of –instrumenten die generiek en/of specifieke direct of indirect in de technische analyses opgesteld door Edward Loef worden vermeld.

DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE (hierna: LTA)

LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in haar publicaties genoemde financiële markten of instrumenten. Op alle publicaties is de disclaimer van www.edwardloef.com van toepassing.

De in deze publicatie of website vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) beleggingsadvies.

De waarde van  beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.