Disclaimer en algemene voorwaarden

Colofon

Deze website en publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse (hierna: LTA). Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van LTA, een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in de productie van onafhankelijke technische analyse beleggingsresearch.

Loef werkte tussen 1985 en 2005 als senior beleggingsadviseur bij diverse Nederlandse banken. Tussen 2005 en 2010 was hij werkzaam als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers. Edward is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als internationaal erkend technisch analist (CFTe = ‘Certified Financial Technician’).

Tussen 2007 en 28 september 2015 verzorgde Loef jarenlang wekelijkse columns over technische analyse in Het Financieele Dagblad. Daarnaast schreef hij voor het vakblad ‘Technisch en Kwantitatieve Analyse’ (een tweemaandelijkse uitgave van Elsevier). In Nederland en België wordt Loef zeer frequent gevraagd om (promotionele) webinars en seminars te verzorgen op verzoek van professionele financiële marktpartijen.

Particuliere zelfbeleggers kunnen zich abonneren op diverse publicaties voor inzicht in de trendfasen en tactische timingmomenten in beurskoersen.

Disclaimer loef technische analyse (hierna: LTA)

LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in haar publicaties genoemde financiële markten of instrumenten. Op alle publicaties is de disclaimer van www.edwardloef.com van toepassing.

De in deze publicatie of website vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De publicaties van LTA mogen niet worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie van LTA is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie van LTA dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) beleggingsadvies.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen van LTA kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van LTA-publicaties in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van de informatie afkomstig van LTA is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.