Abonnementsvoorwaarden

LOEF Technische Analyse B.V.                  Eigenaar van www.edwardloef.com


Abonnee:
De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afsluit op www.edwardloef.com

Abonnement: Een overeenkomst tussen LOEF Technische Analyse B.V. en Abonnee krachtens welke Abonnee, via strikt persoonlijke identificatiecodes ten behoeve van zichzelf, toegang verkrijgt tot de websites voor de services die in de overeenkomst zijn aangegeven.

Gebruiker: Hij of zij die op grond van het door de Abonnee, die rechtspersoon is, afgesloten Abonnement, een strikt persoonlijke identificatiecode verkrijgt die toegang geeft tot de websites.

Identificatiecode(s): De unieke code(s), te weten een combinatie van gebruikersnaam c.q. code en wachtwoord, die door LOEF Technische Analyse B.V. aan Abonnee worden verschaft om toegang te kunnen verkrijgen tot de website www.edwardloef.com .

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de website www.edwardloef.com . De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Abonnee, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Duur & opzegging

2.1 Een Abonnement gaat in op het moment dat Abonnee een vast Abonnement (niet zijnde een proefabonnement) afsluit voor toegang op de website www.edwardloef.com .

Elk abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt NIET automatisch verlengd.  Tussentijdse opzegging is NIET mogelijk.

3. Gebruiksrecht en beperkingen daarop

3.1 Voor de duur van het Abonnement verkrijgt Abonnee het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot toegang en raadpleging van de services van de website www.edwardloef.com volgens de overeenkomst nader bepaald, op de tijden dat deze daarvoor beschikbaar is. Het gebruik mag uitsluitend plaatsvinden door middel van ontvangst en raadpleging door Abonnee of Gebruiker persoonlijk.

3.2 Alle rechten, waaronder auteursrechten, op de website www.edwardloef.com en op de inhoud daarvan, berusten bij de uitgever, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website www.edwardloef.com .Abonnee erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de uitgever en haar toeleveranciers op de inhoud van de, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan LOEF Technische Analyse B.V. c.q. haar toeleveranciers.

3.3 Abonnee of Gebruiker mag de informatie op de website www.edwardloef.com slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Abonnee niet toegestaan om informatie, verkregen uit deze uitgaven, op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.

4. Toegang tot de Website

4.1 LOEF Technische Analyse B.V. verstrekt aan Abonnee voor iedere door Abonnee opgegeven Gebruiker, een identificatiecode waarmee toegang kan worden verkregen tot het daarvoor gereserveerde gedeelte van de website. Gebruik van de identificatiecode door Gebruiker is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Abonnee. Abonnee verplicht zich dan ook tot betaling voor alle gebruik van de website www.edwardloef.com  dat is gemaakt met de aan haar verstrekte identificatiecode(s). Abonnee verplicht zich jegens LOEF Technische Analyse B.V. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruiker.

4.2 Het is Abonnee, respectievelijk Gebruiker, niet toegestaan om de toegekende identificatiecode(s) aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de identificatiecode(s) door derden.

4.3 Indien LOEF Technische Analyse B.V. vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals in lid 2 van dit artikel bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij Abonnee uit te (doen) voeren, waaraan Abonnee alle medewerking dient te verlenen.

5. Wijzigingen

5.1 LOEF Technische Analyse B.V. is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit en de technische beveiliging van de websites, gerechtigd in haar apparatuur, alsmede in haar wijze van dienstverlening en in de informatie van de websites, wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van informatie aan c.q. uit de websites.

6. Beschikbaarheid

6.1 LOEF Technische Analyse B.V. zal zich jegens Abonnee inspannen om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de websites zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen, zonder evenwel voor deze eigenschappen jegens Abonnee in te staan.

6.2 Abonnee zal geen toegang tot de websites verkrijgen op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de websites worden verricht.  LOEF Technische Analyse B.V. zal deze werkzaamheden zo mogelijk doen plaatsvinden op tijden dat Abonnee daarvan de minste hinder ondervindt.

7. Apparatuur/software

7.1 Abonnee dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot de netwerken waarop de websites beschikbaar is.

7.2 Abonnee zal door KPN Telecom en/of de datanetexploitant worden belast voor de gemaakte communicatiekosten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De verwerking van de gegevens in de websites en de totstandkoming van de websites is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. LOEF Technische Analyse B.V., noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in de websites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van LOEF Technische Analyse B.V. c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via deze websites aangeboden informatie.

8.2 Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee c.q. Gebruiker dient altijd door Abonnee c.q. Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

8.3 LOEF Technische Analyse B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de websites voor Abonnee.

9. Ontbinding

9.1 LOEF Technische Analyse B.V. kan het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de websites afsluiten, indien Abonnee na door LOEF Technische Analyse B.V. schriftelijk tot nakoming gemaand te zijn haar verplichtingen jegens LOEF Technische Analyse B.V. niet (tijdig of behoorlijk) nakomt en/of misbruik c.q. oneigenlijk gebruik maakt of laat maken van de informatie uit de websites en/of van de identificatiecode. Alle kosten en schade hierdoor veroorzaakt komen voor rekening van Abonnee. In genoemd geval is LOEF Technische Analyse B.V. gehouden de openbaarmaking van de informatie aan Abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra een toeleverancier dat gebiedt. Abonnee kan aan deze ontbinding geen aanspraken of recht op schadevergoeding ontlenen jegens LOEF Technische Analyse B.V. en/of haar toeleveranciers.

10. Diversen

10.1 LOEF Technische Analyse B.V. kan haar rechtsverhouding tot Abonnee en de afzonderlijke rechten en verplichtingen die LOEF Technische Analyse B.V. aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien dit zich voordoet, kan Abonnee het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

10.2 Indien een bepaling uit het Abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

10.3 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.4 Alle geschillen die tussen LOEF Technische Analyse B.V. en Abonnee ontstaan voortvloeiend uit het Abonnement en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft LOEF Technische Analyse B.V. Abonnee een termijn van een maand nadat LOEF Technische Analyse B.V. zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

ABONNEES:

Vragen en klachten:

De publicaties van LOEF Technische Analyse B.V. worden met de grootste zorg gemaakt en verzonden. Mocht u onverhoopt toch nog vragen of klachten hebben, stuurt u dan uw reactie naar:

LOEF Technische Analyse B.V.
Martinus Nijhoffsingel 2
3454 LG  DE MEERN

Telefoon: 06-51365476
Email: mail@edwardloef.com

Elk abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch beëindigd.

Uitgevers let op: citeren van deze website is toegestaan onder bronvermelding.